Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

Een toekomstbestendige Soester Eng

Waar staan we met onze stichting? Het bestuur van de Vrienden Soester Eng heeft een notitie gemaakt die als basis dient voor het werkprogramma voor het komende jaar:

Doel

De doelstelling van de Stichting Vrienden Soester Eng is behoud en versterking van de Soester Eng. De laatste tijd dringt zich een uitbreiding van deze doelstelling op. Een toekomstbestendige Eng betekent ook dat het gebied bij moet dragen aan duurzame oplossingen voor problemen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en waterhuishouding.

Onze Toekomstvisie van enkele jaren geleden zegt: ‘In 2040 is de Soester Eng een open akkerland met afwisselende gewassen en een rijke akkerflora. De Eng is vanaf alle kanten toegankelijk en beleefbaar, wandelend en met de fiets. Er zijn doorkijkjes naar de Eng en vergezichten vanaf de Eng. Vanuit de molen worden educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd’. 

Kenmerken

Daarin staat ook dat kenmerkend voor de Eng zijn: 
-herkenbaarheid van de oorsprong als open en afwisselend akkerbouwgebied, 
-rijk aan natuurwaarden, 
-zichtlijnen naar de verre omgeving en 
-toegankelijkheid voor burgers.

Geschiedenis

De oorsprong van de Eng is akkerland. Daar kon voedsel worden verbouwd in samenhang met de omliggende gebieden: de woeste gronden, zoals de Lange en de Korte Duinen, de veengebieden (met als laatste restant het Soester Veen) en de weidegebieden richting de Eem. 
In dit oorspronkelijk productieve potentieel van de Eng, de economische waarde, belichaamt de Eng de geschiedenis van Soest. Letterlijk in de archeologische schatten die ze draagt en figuurlijk in het cultuur-historische verhaal dat er overal zichtbaar is en beleefbaar gemaakt kan worden. Onderliggend aan de economische, archeologische en cultuur-historische waarden is er het aardwetenschappelijke verhaal van het landschap, door natuurkrachten gegeven en later door mensenhanden ontwikkeld tot wat het nu is, met panoramische vergezichten en juweeltjes van akkers met afwisselende bebouwing. 

Economische waarde

Tot op de dag van vandaag bepaalt de economische waarde van de Eng grotendeels hoe de vele kavels van de Eng worden gebruikt en er uitzien als gevolg van dat gebruik. De vraag is hoe we de economische waarde van de Eng kunnen handhaven en verbeteren op een toekomstbestendige, maatschappelijk en ecologisch duurzame manier. Hoe kunnen daarbij de waarden van de Eng zichtbaar en beleefbaar blijven en hoe kunnen we de mogelijkheden van de educatieve en toeristisch-recreatieve waarden vergroten?

Waar we kortom over willen nadenken is
- hoe de economische waarde van de Eng in samenhang met andere waarden (educatie, recreatie, toerisme, cultuurhistorie) in een actueel gewenste vorm kan worden gerealiseerd,
- hoe de waarden die de Eng vertegenwoordigt, elk voor zich en in hun onderlinge verwevenheid (ofwel systeem), beleefbaar kunnen zijn. 

Biodivers landschap

Voor een meer gevarieerd en biodivers landschap zijn wellicht nieuwe vormen van productiviteit nodig die bij de Eng passen en die voor de Engboeren aantrekkelijk en rendabel zijn. Dit is een proces van lange adem waarbij vooral de grondeigenaren en -gebruikers van de Eng aan zet zijn. Het zou goed zijn te onderzoeken welk beeld de Engboeren hierbij hebben.

Wij zouden willen onderzoeken of er op de Eng ruimte is voor experimenten en demonstraties met oude en nieuwe gewassen gekoppeld aan een educatief programma voor jong en oud. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan kansrijke gewassen uit het oogpunt van duurzaamheid, zoals voor toepassingen in de huizenbouw of aan gewassen voor direct lokaal/regionaal gebruik. 

Samenwerking

Samenwerking op lokaal niveau ligt voor de hand, niet alleen met geïnteresseerde Engboeren, maar bijvoorbeeld ook met de historische vereniging, het museum Soest, IVN Eemland, Kwatrijn (De Amerpoort). Het is belangrijk deze wensen te laten doorklinken in de omgevingsprogramma’s die door gemeente en provincie ontwikkeld worden.

Nieuwsoverzicht