Word donateur

    Openingstijden

  • Maandag Gesloten
  • Dinsdag 09:00 - 18:00
  • Woensdag 09:00 - 18:00
  • Donderdag 09:00 - 18:00
  • Vrijdag 09:00 - 18:00
  • Zaterdag 08:30 - 14:30
  • Zondag Gesloten

2008: Plan Kerkstraat is te hoog

Over de bouwaanvraag voor twee appartementencomplexen aan de Kerkstraat 56-58 te Soest schreef de Stichting Vrienden Soester Eng op 26 augustus 2008 aan Burgemeester en Wethouders van Soest:
Recentelijk hebben wij, als Stichting Vrienden Soester Eng, kennis genomen van de bouwaanvraag voor twee appartementencomplexen aan de Kerkstraat 56-58 te Soest. Uit het publiceren van genoemde aanvraag maken wij op dat het college in eerste aanzet geen bezwaar opwerpt. Daarover maken wij ons grote zorgen. 
Het nadelig effect van het eerder gerealiseerde appartementencomplex Kerkstraat60-62 op de beeldkwaliteit van de Zuider Eng, kijkend in de richting Amersfoort, is in brede kring bekend, naar onze informatie ook binnen het gemeentebestuur. De les die daaruit te trekken valt voedt de verwachting dat verdere aantasting van de Zuider Eng en het uitzicht op de wijde omgeving, in het bijzonder op de Utrechtse Heuvelrug, door de bouw van een navenant volumineus en hoog appartementencomplex in de toekomst als uitgesloten moet worden beschouwd. Niets blijkt echter minder waar.
 
Ook het nu voorgestelde appartementencomplex (Kerkstraat 56-58) is aan de Eng-zijde te hoog en heeft een te groot volume. Weliswaar telt het gebouw langs de Eng een woonlaag minder dan het eerder genoemde complex Kerkstraat 60-62, maar de hoogte is meer dan de toegestane nokhoogte. Daar komt nog bij dat het maaiveld hoger ligt ten opzichte van het reeds gerealiseerde appartementencomplex, waardoor ook bij drie verdiepingen, waarvan de bovenste dan wel iets is teruggelegd, het complete uitzicht op de oostelijke stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug verdwijnt. Daardoor zal de zichtlijn vanaf de zuidelijke Eng, richting Amersfoort, met het unieke panorama op de Utrechtse Heuvelrug, onherstelbaar worden aangetast. Vanuit landschappelijk opzicht is dit onaanvaardbaar.
Het te grote volume van het complex heeft een negatief effect op de beleving van de zuidelijke Eng, omdat het beeld van het fijn korrelige akkerlandschap aan de Veldweg wordt aangetast door het stenencomplex van de nieuwbouw. De weinig in de omgeving passende kleur- en vormgeving dragen daar nadrukkelijk aan bij.
Om de invloed van het nieuw te bouwen appartementencomplex op de flank van de Eng te minimaliseren, zal het complex verder van de spoorlijn moeten liggen dan het naastliggende, reeds bestaande appartementencomplex. In het voorliggende plan is de afstand ten opzichte van de Eng daarentegen juist minder, waarschijnlijk omdat het perceel minder diepte heeft.
 
Als Stichting Vrienden Soester Eng zijn wij teleurgesteld dat u dit plan in procedure heeft genomen. Uit bovenstaande reactie moge blijken dat wij ernstig bezwaar hebben tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex aan de Kerkstraat 56-58 volgens de gepubliceerde bouwaanvraag.
Wij verzoeken u dringend om het ingediende plan af te wijzen, en de projectontwikkelaar duidelijk te maken dat voor het bouwen van een wooncomplex langs de flanken van de Zuider Eng een kleinschaliger en minder hoog opgaand plan noodzakelijk is, wil het kans maken op realisatie.
 

Nieuwsoverzicht